Sliedrecht – Verkenning vernieuwingskansen Sliedrecht-Oost

Gefaseerde binnenstedelijke transformatie

In opdracht van de gemeente Sliedrecht is door het stedenbouwkundig adviesbureau Palmbout een studie verricht “Verkenning ruimtelijke strategie Sliedrecht Oost”. Deze studie betreft een ruimtelijke en programmatische studie naar de vernieuwingskansen voor Sliedrecht Oost en heeft geresulteerd in een door de gemeenteraad in oktober 2023 vastgestelde stedenbouwkundige visie. Deze visie betreft voor een substantieel deel locaties van woningcorporatie Tablis Wonen uit Sliedrecht. Deze visie betreft het slopen van ca 440 sociale huurwoningen en het nieuw realiseren van ca 480 sociale huurwoningen en ca 220 marktwoningen (koop- en middeldure huur). Deze visie wordt nader uitgewerkt en zal gerealiseerd worden middels een opvolgende schuifoperatie van 7 deellocaties over een periode van ca 15 jaar (2025 – 2040).
Gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen gaan de komende periode samen met de inwoners van Sliedrecht en de huurders van Tablis Wonen studeren naar de ruimtelijke, programmatische en financiële haalbaarheid van de stedenbouwkundige visie. Het eindproduct van deze studie is een stedenbouwkundig kader. In opdracht van Tablis Wonen verzorgt Omega Projectconsult het contract- en ontwikkelmanagement voor deze opgave.
De door Palmbout opgestelde visie behoudt enerzijds het verdunnen van het aandeel sociale woningbouw in Sliedrecht Oost en het toevoegen van duurzame sociale woningbouw verdeeld over geheel Sliedrecht. Onderdeel van de visie is tevens het meer leefbaar maken en het verduurzamen van het openbaar gebied (groen- en verkeerstructuur).
De verkenning zal door Omega namens Tablis in nauwe samenwerking met de gemeente Sliedrecht uitgewerkt worden naar een ontwikkelstrategie voor de komende 15 jaar middels een zogenaamde wooncarrousel. De wooncarrousel heeft als doel een faseerbare transformatie van Sliedrecht Oost welke bestaat uit een sluitende schuifoperatie van bouwen en slopen waarbij (her)huisvesting van- en participatie met de bestaande huurders van Tablis centraal staat.

Het door Omega te verzorgen contract- en ontwikkelmanagement bestaat uit het namens Tablis verzorgen van het gehele proces en de onderhandelingen om te komen tot de benodigde overeenkomsten tussen- en voor akkoord van Gemeente Sliedrecht en Tablis. Aandacht hierbij voor het akkoord van cruciale stakeholders in het proces in de vorm van een college, gemeenteraad en RVC Tablis Wonen. In een tweede instantie bestaan de werkzaamheden van Omega uit het organiseren van de benodigde overeenkomsten en bijbehorende onderhandelingen met derden, bijvoorbeeld het Warmtenet, NUTS, zorgpartijen, architecten, overige adviseurs en de te betrekken (hoofd)aannemer/ontwikkelaar(s). Daarnaast wordt door Omega het participatietraject met de huurders van Tablis Wonen georganiseerd en begeleid (oa middels een klankbordgroep en huurdersvereniging SlimWonen).
Door Omega wordt namens Tablis en in samenwerking met de gemeente Sliedrecht het projectproces en bijbehorende projectorganisatie ingericht en beheerd welke behoren bij een dusdanige herstructureringsopgave.

De vraagstelling aan Omega projectconsult bv definiëren wij als volgt :
Zorgdragen, middels ontwikkel- en projectmanagement, voor het opdrachtgever-/partnerschap namens Tablis Wonen in een samenwerking met de gemeente Sliedrecht ten aanzien van de totale en inhoudelijke begeleiding en coördinatie van het project.
Omega zal het ontwikkel- en projectmanagement verzorgen door sturing op en bewaking van de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.
Betreffende het beheersaspect geld zal door Omega gestuurd worden in de STIKO (GREX en OPEX) op basis van hetgeen in de op te stellen overeenkomsten opgenomen, en het hieruit volgende door de RVC vastgestelde interne beslisdocument van Tablis Wonen.

zie ook : www.sliedrechtbouwt.nl 

Status: in voorbereiding