Sliedrecht – Verkenning vernieuwingskansen Sliedrecht-Oost

Gefaseerde binnenstedelijke transformatie

In opdracht van de gemeente Sliedrecht is door het stedenbouwkundig adviesbureau Palmbout een studie verricht “Verkenning ruimtelijke strategie Sliedrecht Oost”. Deze studie betreft een ruimtelijke en programmatische studie naar de vernieuwingskansen voor Sliedrecht Oost. Deze studie betreft voor een substantieel deel locaties van woningcorporatie Tablis Wonen uit Sliedrecht.
Gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen gaan de komende periode studeren naar de ruimtelijke, programmatische en financiële haalbaarheid van de door Palmbout opgestelde verkenning. In opdracht van Tablis Wonen verzorgt Omega Projectconsult het ontwikkelmanagement voor deze opgave.
De door Palmbout opgestelde verkenning behoudt enerzijds het verdunnen van het aandeel sociale woningbouw in Sliedrecht Oost en het toevoegen van duurzame sociale woningbouw verdeeld over geheel Sliedrecht. De verdunning van het aandeel sociale woningbouw in Sliedrecht Oost wordt bewerkstelligd door het gefaseerd slopen en/of renoveren van ca 400 bestaande sociale woningbouw en het gefaseerd toevoegen van ca 300 marktwoningen (huur en/of koop) en het toevoegen cq herstructeren van openbaar groen en verkeersinrichting.
De verkenning zal door Omega namens Tablis in nauwe samenwerking met de gemeente Sliedrecht uitgewerkt worden naar een ontwikkelstrategie voor de komende 10 tot 15 jaar middels een zogenaamde wooncarrousel. De wooncarrousel heeft als doel een faseerbare transformatie van Sliedrecht Oost welke bestaat uit een sluitende schuifoperatie van bouwen, slopen en/of renoveren, waarbij (her)huisvesting van de bestaande huurders van Tablis centraal staat.

Het door Omega te verzorgen ontwikkelmanagement bestaat in eerste instantie uit het namens Tablis verzorgen van het gehele proces en de onderhandelingen om te komen tot de benodigde overeenkomsten tussen- en voor akkoord van Gemeente Sliedrecht en Tablis. Aandacht hierbij voor het akkoord van cruciale stakeholders in het proces in de vorm van een college, raad en RVC Tablis Wonen. In een tweede instantie bestaan de werkzaamheden van Omega uit het organiseren van de benodigde overeenkomsten en bijbehorende onderhandelingen met derden, bijvoorbeeld het Warmtenet, NUTS, architecten, overige adviseurs en de te betrekken (hoofd)aannemer/ontwikkelaar(s).
Door Omega wordt namens Tablis en in samenwerking met de gemeente Sliedrecht het projectproces en bijbehorende projectorganisatie ingericht welke behoren bij een dusdanige herstructureringsopgave.

De vraagstelling aan Omega projectconsult bv definiëren wij als volgt :
Zorgdragen, middels ontwikkel- en projectmanagement, voor het opdrachtgever-/partnerschap namens Tablis Wonen in een samenwerking met de gemeente Sliedrecht ten aanzien van de totale en inhoudelijke begeleiding en coördinatie van het project.
Omega zal het ontwikkel- en projectmanagement verzorgen door sturing op en bewaking van de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.
Betreffende het beheersaspect geld zal door Omega gestuurd worden in de STIKO (GREX en OPEX) op basis van hetgeen in de op te stellen overeenkomsten opgenomen, en het hieruit volgende door de RVC vastgestelde interne beslisdocument van Tablis Wonen.

Status: in voorbereiding